Bezúdržbové hliníkové
ploty pro Váš dům

+420 601 580 713

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 17.2.2014

I. Obecná ustanovení

1. Dodávky zboží se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou vyloučeny, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání měnící tyto obchodní podmínky vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

2. Zbožím se rozumí stínící technika vyráběná a dodávaná prodávajícím, která je co do druhu a způsobu provedení nabídnuta na webové adrese www.luxline.cz

II. Předmět kupní smlouvy

Předmětem jednotlivých kupních smluv jsou následující hlavní závazky smluvních stran: a) na straně prodávajícího: - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží b) na straně kupujícího: - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího - závazek zaplatit kupní cenu dodaného zboží

III. Objednání a dodání zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna následujícím způsobem:

1. Objednávka:
a) zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho písemné objednávky obsahující údaje o zboží z produktové specifikace prodávajícího

b) objednávku lze uskutečnit písemně vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu faxem, e-mailem, poštou či uskutečněním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese www.luxline.cz

c) každá objednávka musí obsahovat podpis, razítko kupujícího či uvedení firmy kupujícího, osobu oprávněnou jednat jménem kupujícího s uvedením jeho čitelného jména příjmení a uvedení funkce či pracovního zařazení.

d) objednávka je považována za uskutečněnou, když se je doručena prodávajícímu

2. Potvrzení objednávky:
a) Pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito VDP a prodávající je schopen realizovat dodávku zboží dle požadavků kupujícího, je po zpracování objednávky zboží zadáno do výroby prodávajícího. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje objednávku a zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce

b) V případě, že dle objednávky kupujícího není možno realizovat výrobu zboží prodávajícím, či objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje upřesněnou objednávku a zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce

3. Změna objednávky kupujícím
Pokud kupující po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně či telefonicky, změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího, který tyto změny zaznamená v původní objednávce kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany na stornu původní objednávky a uplatnění objednávky nové.

4. Změna objednávky prodávajícím
Pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce (zejména v části týkající se termínu dodání), sdělí tuto skutečnost telefonicky kupujícímu. V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do původní objednávky, nedohodnou-li se strany na zrušení objednávky

5. Úplnost objednávky
Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky dle odst. 2 písm. b) z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností. 6. Termín dodávky:

a) Termín dodávky zboží je závislý na výrobní kapacitě prodávajícího a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu. Požadovaný termín dodávky (s respektováním výrobních a rozvozových termínů) uvede kupující v jednotlivé objednávce. Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, je vyrozumí o této skutečnosti kupujícího dle odst. 4

b) V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit svým výrobním možnostem, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky

c) V případě, že je objednávka uskutečněna prostřednictvím internetového obchodu e-shop, je termín dodávky upřesňován průběžně uvedením data dodání, je-li tento odlišný od termínu požadovaného kupujícím při objednávce.

6. Místo dodávky:
a) Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno v kupní smlouvě či objednávce něco jiného

b) Pokud požaduje kupující dodání zboží na jiné místo, než je uvedeno v písm. a), je kupující povinen tuto skutečnost uvést v jednotlivé objednávce a spolu s tímto údajem uvést konkrétní osobu, kterou pověřuje k převzetí zboží, pokud je tato osoba odlišná od osoby kupujícího. V případě, že jsou se změnou dodací adresy spojeny zvýšené náklady prodávajícího, je prodávající oprávněn tyto náklady kupujícímu vyúčtovat.

7. Způsob dodávky a obal zboží
Přepravu zboží na místo dodávky zajišťuje prodávající a dodá zboží formou:

a) vlastního rozvozu;

b) prostřednictvím veřejného dopravce, zpravidla expediční služby v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu.

8. Předání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:
Prodávající splní svůj závazek dodat zboží kupujícímu:

a) v případě dodávky zboží vlastním rozvozem tím, že zboží předá v místě dodávky kupujícímu nebo jím pověřené osobě;

b) v případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce (expediční služby) tím, že zboží předá veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena zboží je stanovena v ceníku prodávajícího

2. V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu základní kupní ceny zboží.

V. Způsob úhrady kupní ceny

1. Pokud není uvedeno jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena v hotovosti při předání a převzetí zboží.

2. Pokud je v rámcové kupní smlouvě dohodnuto, že kupní cena dodávek zboží bude vyúčtovávána fakturami, jsou minimální obsahové náležitosti shodné s obsahovými náležitostmi stanovenými příslušnou právní úpravou pro daňový a účetní doklad. Právo vystavit fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu:

a) dnem uskutečnění dodávky, tj. předáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, pokud tento bezprostředně předchází dnu uskutečnění dodávky

b) dnem předání zboží veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího. 4. V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží v hotovosti při předání a převzetí zboží, případně požadavkem na složení zálohy na platbu kupní ceny dodávky zboží. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu písemně.

VI. Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

VII. Přechod nebezpečí za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem uskutečnění dodávky, tj. realizace a předání realizace kupujícímu

VIII. Vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží:
a) v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách, případně v objednávkách;

b) v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží jeho produktovou specifikací;

2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1., 2., má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží.

3. Kupující je povinen prohlédnout dodávku zboží ihned při jejím převzetí. Vady je kupující povinen oznámit osobě předávající, případně dopravci a je povinen zapsat tuto skutečnost do přepravního dokladu. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady dodávky zboží.

4. O výskytu vad je kupující povinen informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich výskytu. Právo kupujícího z vad zboží zaniká, jestliže kupující neoznámí prodávajícímu povahu těchto vad v přiměřené době poté, kdy je zjistil nebo je měl zjistit. Právo kupujícího z vad zboží vždy zaniká, jestliže kupující neoznámí prodávajícímu vady zboží nejpozději do dvou let ode dne, kdy bylo zboží předáno kupujícímu.

4 důvody proč zvolit právě nás

Unikátní design
10 let záruky
Nejlepší cena
Poradenství zdarma